Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku zaprasza do klas mundurowych - wojskowej, policyjnej i strażackiej.

j. polski

 

mgr Agnieszka Januszewicz

 

 

 

 

 

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO

 

Z JĘZYKA POLSKIEGO

 

rok szkolny 2015/2016

"STARA MATURA" DLA ABSOLWENTÓW DO 2014r.

 

I.  LITERATURA

 

 1. Zjawy, wiedźmy, wizje ... Określ, jaką funkcję pełnią w literaturze różnych epok.
 2. Motto jako klucz do interpretacji dzieła. Przedstaw na wybranych przykładach.
 3. Motyw miłości i różne sposoby jego ujęcia w literaturze. Przedstaw temat, celowo dobierając materiał literacki.
 4. Kobiece portrety w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów literackich.
 5. Jak „rodzą się” zbrodniarze? Na podstawie wybranych lektur wykaż, że literatura jest źródłem wiedzy o wpływie różnych czynników na degenerację jednostki.
 6. Tytuł jako klucz do interpretacji dzieła. Przedstaw na wybranych przykładach.
 7. Literackie portrety mężczyzn. Omów zagadnienie, odwołując się do przykładów literackich wybranych epok.
 8. Motyw snu i jego funkcje w literaturze różnych epok. Omów problem na podstawie wybranych tekstów.
 9. Prometeusz i jemu podobni. Omów na wybranych przykładach echa prometejskiego buntu w literaturze.
 10. Zasada umiaru, złotego środka jako recepta na życie. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady literackie  z różnych epok.
 11. Motyw sieroty w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
 12. Motyw pieniędzy w literaturze. Przedstaw sposoby jego realizacji w dziełach literackich różnych epok.
 13. Samotnicy w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposoby kreowania takich bohaterów w utworach literackich z różnych epok.
 14. Pycha jako czynnik determinujący działania człowieka. Określ jej źródła

 

i konsekwencje, analizując wybrane utwory literackie.

 

 1. Powieść detektywistyczna i jej twórcy. Rozważ konwencjonalność tego gatunku

 

na przykładzie wybranych utworów.

 

 1. Kochająca, toksyczna, altruistyczna? Omów na wybranych przykładach literackie portrety matek wykreowane w różnych epokach.
 2. Zły czy fascynujący? Zaprezentuj rozmaite opracowania motywu wampirycznego w literaturze.
 3. Różne źródła decyzji życiowych bohaterów szekspirowskich. Omów problem na podstawie wybranych przykładów.
 4. Problemy okresu dorastania człowieka. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów literackich.
 5. Różne sposoby wykorzystania motywu szaleńca/szaleństwa w literaturze. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych przykładów.
 6.  Miasto w literaturze. Przedstaw motyw, odwołując się do wybranych utworów.
 7. Różne obrazy starości w literaturze. Dokonaj analizy porównawczej wybranych utworów.
 8. Problem tolerancji w literaturze. Przedstaw temat, interpretując wybrane utwory.
 9. Erotyka w literaturze. Porównaj sposoby jej przedstawiania, analizując wybrane utwory różnych epok.
 10. Różne losy/kreacje słynnych par miłosnych w literaturze. Dokonaj analizy

 

i interpretacji porównawczej wybranych utworów.

 

 

 

II. ZWIĄZKI  LITERATURY  Z  INNYMI  DZIEDZINAMI  SZTUKI

 

 1. Przyroda jako temat główny i tło opowieści w literaturze i sztuce. W rozważaniach oprzyj się o wybrane dzieła z epoki.
 2. Odbicie biografii autora w jego dziełach. Omów problem na podstawie wybranych dzieł literackich i malarskich.
 3. Motyw gór i folkloru góralskiego w wybranych tekstach kultury. Zastanów się nad powodami wykorzystania tego motywu.
 4. Miasto w literaturze, malarstwie i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw różne ujęcia tego motywu.
 5. Różnorodne postacie Chrystusa w literaturze i sztuce. Omów w oparciu o wybrane dzieła.

 

 

 

 1. Motyw anioła w literaturze i innych tekstach kultury. Porównaj sposoby jego realizacji, analizując wybrane przykłady dzieł sztuki oraz dzieła literackie różnych epok.
 2. Omów obecność kiczu w wybranych tekstach kultury.
 3. Polskie pieśni patriotyczne. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
 4. Kryminał literacki i filmowy. Porównaj sposoby budowania napięcia i kształtowania fabuły w wybranych utworach.
 5. Zwierzęta - bohaterowie literatury i innych dziedzin sztuki. Omów realizacje motywu na wybranych przykładach.
 6. Literackie i filmowe świadectwa czasu wojny. Zaprezentuj i porównaj wartości poznawcze interpretowanych przykładów.
 7. Obraz kobiety w literaturze i wybranej dziedzinie sztuki. Dokonaj analizy porównawczej dzieł.
 8. Portret matki w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie, dokonując analizy i interpretacji porównawczej.
 9. Różne sposoby ukazywania piękna ludzkiego ciała. Porównaj je, odwołując się

 

do literatury i sztuki.

 

 1. Odwołując się do wybranych przykładów z literatury i malarstwa, przedstaw

 

 i porównaj różne sposoby przedstawiania lęku  w dziele sztuki.

 

 1. Różnorodne ujęcia motywu ogrodu w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw na podstawie wybranych przykładów.

 

III.  J Ę Z Y K

 

 1. Scharakteryzuj na wybranych przykładach słownictwo internetowe. Oceń jego

 

poprawność w kontekście kultury języka.

 

 1. Nagłówki codziennej prasy. Oceń ich poprawność, stopień spójności z tekstem oraz  określ funkcję językową.
 2. Wypowiedzi komentatorów sportowych. Na podstawie zebranego materiału

 

scharakteryzuj język dziennikarzy.

 

 1. Język jako instrument walki o klienta. Zanalizuj język reklamy w oparciu o zgromadzony materiał.

 

 1. „Twoja mowa Cię zdradza” – na zgromadzonym materiale językowym przedstaw cechy języka wybranej subkultury młodzieżowej.
 2. Ekspansja języka angielskiego w mowie potocznej. Omów na wybranych przykładach.
 3.  Komizm słowny i sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych autorów i epok.
 4. Skrótowce we współczesnym języku polskim. Omów ich  zasadność i poprawność stosowania. Zanalizuj przykłady.
 5. Sztuka przemawiania. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich i współczesnych wystąpieniach publicznych.
 6. Scharakteryzuj środki artystycznego wyrazu w tekstach piosenek wybranego artysty lub grupy muzycznej i omów ich funkcje.
 7. Język bloga. Posługując się wybranymi przykładami, omów charakterystyczne cechy dzienników internetowych.
 8. Język i styl wyznań miłosnych. Rozważ temat na przykładzie tekstów epistolarnych

 

 1. Specyfika tekstów mówionych i pisanych. Omów na wybranych przykładach.
 2. Zróżnicowanie terytorialne współczesnej polszczyzny. Omów na podstawie wybranych przykładów.
 3. Omów pochodzenie nazw miejscowych Twojego regionu.

 

z wybranych epok literackich.

 

 

 


Data ostatniej modyfikacji: 2015-09-15