Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku zaprasza do klas mundurowych - wojskowej, policyjnej i strażackiej.

Historia Szkoły

 

   01 września 1992 r. w miejsce Średniego Studium Zawodowego utworzono wieczorowe Technikum Rolnicze dla dorosłych, na podbudowie Zasadniczej Szkoły Rolniczej, kształcące w zawodzie technik rolnik. Oczekiwania środowiska i zapotrzebowanie rynku pracy doprowadziły do utworzenia w 1997 r. 5-letniego Technikum Ogrodniczego ze specjalizacją urządzanie i konserwacja terenów zieleni oraz bukieciarstwo i dekoracje roślinne. Biorąc pod uwagę różnorodność szkół i kierunków kształcenia, Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 01 września 1998 r. powołało Zespół Szkół Rolniczych, który był jedyną szkołą na terenie miasta i gminy Czerwieńsk, kształcącą młodzież na poziomie ponadpodstawowym.

 

   W wyniku wprowadzonej reformy administracyjnej kraju, z dniem 01 stycznia 1999r. prowadzenie szkoły przejęła Jednostka Samorządu Terytorialnego – Powiat Zielonogórski. Wychodząc naprzeciw ogromnemu zainteresowaniu młodzieży obronnością kraju i fascynacją nowymi strukturami wojskowymi, Rada Powiatu Zielonogórskiego podjęła decyzję o powołaniu z dniem 01 września 2000 r. Liceum Ogólnokształcącego z klasą o profilu przysposobienie wojskowe. Był to eksperyment przeprowadzony pod patronatem MON i MEN, który zakończył się dużym sukcesem.

 

   Dzięki bardzo dobrej współpracy z  4 Zielonogórskim Pułkiem Przeciwlotniczym w Czerwieńsku, funkcjonującym w strukturach Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego (NATO) i biorąc pod uwagę duże zainteresowanie młodzieży służbą mundurową, w roku 2006 szkoła rozpoczęła kształcenie w 3 – letnim Liceum Ogólnokształcącym z klasą wojskową, z rozszerzoną geografią i wiedzą o społeczeństwie oraz ze zwiększoną ilością przysposobienia obronnego i wychowania fizycznego, a także z dodatkowym przedmiotem przysposobienie wojskowe. Obecnie uczniowie uczestniczą w zajęciach na terenie jednostki wojskowej, a także biorą udział w obozach wojskowych, podczas których w warunkach polowych odbywają szkolenie wojskowe. Nauka w klasie wojskowej stwarza znakomite warunki przygotowania zawodowego przyszłych absolwentów i jednocześnie kandydatów do wyższych szkół dla służb mundurowych.

   W wyniku wprowadzenia w szkolnictwie ponadpodstawowym, kolejnego etapu reformy systemu edukacji, Rada Powiatu Zielonogórskiego podjęła uchwałę o przekształceniu szkoły i zmianie nazwy od  01 września 2012r. na  Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku.

 

   Szybki rozwój szkoły jako szkoły mundurowej zaowocował  podpisaniem dnia
11 grudnia 2012r. porozumień o współpracy pomiędzy szkołą a                        4 Zielonogórskim Pułkiem Przeciwlotniczym w Czerwieńsku, Komendą Miejską Policji i Komendą Miejską Straży Pożarnej w Zielonej Górze. Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było nadanie 4 Zielonogórskiemu Pułkowi Przeciwlotniczemu w Czerwieńsku w dniu 4 października 2013r. imienia patrona pułku generała dywizji Stefana Roweckiego  "Grota" .

 

      Rok 2013/2014 to zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Na stanowisko dyrektora  powołany został mgr Mirosław Zelisko. I nie była to jedyna zmiana w szkole. Wielkie zmiany widać w infrastrukturze szkoły. Nowe klasy to nowoczesne świetnie wyposażone w pomoce dydaktyczne i multimedialne pracownie, w których nauka z pewnością sprawia przyjemność. Pojawił się monitoring wizyjny, co znacznie poprawiło bezpieczeństwo w szkole. Ukoronowaniem roku szkolnego był obóz w Jarosławcu, podczas którego uczniowie uczestniczyli w zajęciach sprawnościowych.

   7 listopada 2014 r. odbyła się uroczystość nadania imienia szkole -  gen. Stefana Roweckiego "Grota". W tym wyjątkowym dniu doszło do podpisania umowy o współpracy z Jednostką Strzelecką 3006 z Nowej Soli. To kolejny partner, który w znacznym stopniu wzbogaca ofertę szkoleniową LO w Czerwieńsku.

 

Data ostatniej modyfikacji: 2015-01-25