Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku zaprasza do klas mundurowych - wojskowej, policyjnej i strażackiej.

Rekrutacja 2015/2016

 

REKRUTACJA DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.
GEN. STEFANA ROWECKIEGO „GROTA” W CZERWIEŃSKU
NA ROK SZKOLNY 2015/2016


1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły od 11 maja do 22 maja 2015r.

2. Składanie świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o
szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego – do 30 czerwca 2015r.

3. Ustalanie wyników postepowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej
wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych – 02 lipca 2015r. o godzinie 12,00.

4. Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole – do 06 lipca 2015r. do godziny 12,00.

5. Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych – 07 lipca 2015r. o godzinie 12,00.

 


Dokumenty potrzebne do przyjęcia do szkoły.


1. Wniosek o przyjęcie do szkoły.

2. 2 zdjęcia.

3. Świadectwo ukończenia gimnazjum.

4. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

5. Zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwskazań do nauki w
szkole mundurowej.

6. Karta zdrowia.

 Pliki do pobrania:

Wniosek o przyjęcie do szkoły

Karta informacyjna NABÓR 2015

Poradnik kandydata 2015

 

 

Wzór oświadczenia o wielodzietności rodziny kanadydata

 


 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów uzupełniających.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)    wielodzietność rodziny kandydata;

2)    niepełnosprawność kandydata;

3)    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)    objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria wskazane powyżej mają jednakową wartość.

 

 

Dokumentami potwierdzającymi

spełnianie kryteriów są:

 

a)    oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b)    orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

c)    prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

d)    dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

 

Dokumenty wskazane powyżej są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

 

 

Pozostałe ważne informacje:

- Zasady punktowania osiągnięć kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016

- Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016

- ZARZĄDZENIE LKO

- ZARZĄDZENIE ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE LKO

 

Data ostatniej modyfikacji: 2015-05-04